Archiv Strahlenwerte 2017 und 2018

2018

                           

2018

 30.11.2018

 07.12.2018

 14.12.2018

 21.12.2018

 28.12.2018

 --------

Fukushima-City

 0,126 µSv/h

 0,128 µSv/h

 0,142 µSv/h

 0,135 µSv/h

 0,129 µSv/h

Kōriyama

 0,167 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,176 µSv/h

 0,170 µSv/h

 0,182 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,038 µSv/h

Iwaki

 0,097 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,090 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,080 µSv/h

Düsseldorf

 0,098 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,093 µSv/h

Hannover

 0,071 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,077 µSv/h

 0,071 µSv/h

Bernhardswald

 0,168 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,161 µSv/h

 0,165 µSv/h

 0,162 µSv/h

 

2018

 19.10.2018

 26.10.2018

 02.11.2018

 09.11.2018

 16.11.2018

 23.11.2018

Fukushima-City

 0,135 µSv/h

 0,124 µSv/h

 0,128 µSv/h

 0,140 µSv/h

 0,130 µSv/h

 0,133 µSv/h

Koriyama

 0,176 µSv/h

 0,174 µSv/h

 0,174 µSv/h

 0,178 µSv/h

 0,164 µSv/h

 0,174 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

Iwaki

 0,101 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,100 µSv/h

 0,082 µSv/h

 0,094 µSv/h

Düsseldorf

 0,099 µSv/h

 0,100 µSv/h

 0,108 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,101 µSv/h

Hannover

 0,073 µSv/h

 0,072 µSv/h

 0,078 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,082 µSv/h

Bernhardswald

 0,183 µSv/h

 0,177 µSv/h

 0,171 µSv/h

 0,171 µSv/h

 0,172 µSv/h

 0,174 µSv/h

 

 07.09.2018

 14.09.2018

 21.09.2018

 28.09.2018

 05.10.2018

 12.10.2018

Fukushima-City

 0,132 µSv/h

 0,130 µSv/h

 0,141 µSv/h

 0,148 µSv/h

 0,138 µSv/h

 0,130 µSv/h

Koriyama

 0,167 µSv/h

 0,179 µSv/h

 0,180 µSv/h

 0,168 µSv/h

 0,170 µSv/h

 0,170 µSv/h

Tokyo

 0,040 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,049 µSv/h

 0,039 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,038 µSv/h

Iwaki

 0,103 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,103 µSv/h

 0,114 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,092 µSv/h

Düsseldorf

 0,104 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,101 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,101 µSv/h

Hannover

 0,093 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,079 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,072 µSv/h

 0,076 µSv/h

Bernhardswald

 0,169 µSv/h

 0,177 µSv/h

 0,180 µSv/h

 0,170 µSv/h

 0,172 µSv/h

 0,177 µSv/h

 

  2018

 27.07.2018

 03.08.2018

 10.08.2018

 17.08.2018

 24.08.2018

 31.08.2018

Fukushima-City

 0,130 µSv/h

0,134 µSv/h

0,129 µSv/h

0,140 µSv/h

0,133 µSv/h

0,146 µSv/h

Koriyama

 0,179 µSv/h

0,185 µSv/h

0,178 µSv/h

0,179 µSv/h

0,170 µSv/h

0,177 µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

0,037 µSv/h

0,037 µSv/h

0,037 µSv/h

0,036 µSv/h

0,037 µSv/h

Iwaki

 0,098 µSv/h

0,108 µSv/h

0,103 µSv/h

0,102 µSv/h

0,099 µSv/h

0,100 µSv/h

Düsseldorf

 0,099 µSv/h

0,100 µSv/h

0,102 µSv/h

0,098 µSv/h

0,097 µSv/h

0,092 µSv/h

Hannover

 0,075 µSv/h

0,071 µSv/h

0,106 µSv/h

0,074 µSv/h

0,073 µSv/h

0,070 µSv/h

Bernhardswald

 0,173 µSv/h

0,196 µSv/h

0,185 µSv/h

0,176 µSv/h

0,180 µSv/h

0,169 µSv/h

 

2018

15.06.2018

22.06.2018

29.06.2018  

06.07.2018

13.07.2018 

20.07.2018

Fukushima-City

0,144µSv/h

0,154µSv/h

0,136µSv/h

0,133µSv/h

0,126µSv/h

0,137µSv/h

Kōriyama

0,178µSv/h 

0,174µSv/h

0,181µSv/h

0,182µSv/h

0,190µSv/h

0,176µSv/h

Tokyo

0,037µSv/h 

0,038µSv/h

0,037µSv/h

0,037µSv/h

0,036µSv/h

0,036µSv/h

Iwaki

0,098µSv/h 

0,104µSv/h

0,097µSv/h

0,095µSv/h

0,103µSv/h

0,100µSv/h

Düsseldorf

0,093µSv/h 

0,094µSv/h

0,094µSv/h

0,097µSv/h

0,096µSv/h

0,100µSv/h

Hannover

0,074µSv/h

0,070µSv/h

0,073µSv/h

0,074µSv/h

0,070µSv/h

0,072µSv/h

Bernhardswald    

0,165µSv/h 

0,179µSv/h

0,194µSv/h

0,184µSv/h

0,173µSv/h

0,178µSv/h

 

2018

04.05.2018

11.05.2018

18.05.2018  

25.05.2018

01.06.2018 

08.06.2018

Fukushima-City

0,129µSv/h

0,138µSv/h

0,142µSv/h

0,140µSv/h

0,128µSv/h

0,136µSv/h

Kōriyama

0,182µSv/h 

0,173µSv/h

0,172µSv/h

0,186µSv/h

0,181µSv/h

0,183µSv/h

Tokyo

0,037µSv/h 

0,037µSv/h  

0,039µSv/h

0,037µSv/h

0,037µSv/h

0,037µSv/h

Iwaki

0,104µSv/h 

0,101µSv/h

0,097µSv/h

0,095µSv/h

0,110µSv/h

0,100µSv/h

Düsseldorf

0,091µSv/h 

0,094µSv/h

0,095µSv/h

0,096µSv/h

0,091µSv/h

0,094µSv/h

Hannover

0,071µSv/h

0,068µSv/h

0,073µSv/h

0,072µSv/h

0,072µSv/h

0,074µSv/h

Bernhardswald    

0,179µSv/h 

0,185µSv/h

0,163µSv/h

defekt

defekt

0,176µSv/h

 

2018

23.03.2018 

30.03.2018  

06.04.2018  

13.04.2018 

20.04.2018 

27.04.2018

Fukushima-City

0,143µSv/h

0,156µSv/h

0,137µSv/h

0,122µSv/h

0,142µSv/h

0,145µSv/h

Kōriyama

0,184µSv/h 

0,181µSv/h

0,179µSv/h

0,178µSv/h

0,174µSv/h

0,192µSv/h

Tokyo

0,037µSv/h 

0,037µSv/h  

0,037µSv/h

0,037µSv/h

0,037µSv/h

0,036µSv/h

Iwaki

0,112µSv/h 

0,103µSv/h

0,097µSv/h

0,094µSv/h

0,086µSv/h

0,102µSv/h

Düsseldorf

0,086µSv/h 

0,088µSv/h

0,087µSv/h

0,089µSv/h

0,090µSv/h

0,091µSv/h

Hannover

0,073µSv/h

0,070µSv/h

0,070µSv/h

0,072µSv/h

0,070µSv/h

0,072µSv/h

Bernhardswald    

0,161µSv/h 

0,158µSv/h

0,157µSv/h

0,161µSv/h

0,165µSv/h

0,173µSv/h

2018

09.02.2018 

16.02.2018  

23.02.2018  

02.03.2018 

09.03.2018 

16.03.2018 

Fukushima-City

0,130µSv/h

0,130µSv/h

0,149µSv/h

0,144µSv/h

0,140µSv/h

0,136µSv/h

Kōriyama

0,175µSv/h 

0,183µSv/h

0,182µSv/h

0,180µSv/h

0,187µSv/h

0,186µSv/h

Tokyo

0,036µSv/h 

0,037µSv/h

0,038µSv/h

0,036µSv/h

0,038µSv/h

0,036µSv/h

Iwaki

0,097µSv/h 

0,089µSv/h

0,092µSv/h

0,105µSv/h

0,112µSv/h

0,101µSv/h

Düsseldorf

0,087µSv/h 

0,090µSv/h

0,090µSv/h

0,091µSv/h

0,089µSv/h

0,089µSv/h

Hannover

0,070µSv/h

0,071µSv/h

0,070µSv/h

0,070µSv/h

0,071µSv/h

0,073µSv/h

Bernhardswald    

0,155µSv/h 

0,160µSv/h

0,151µSv/h

0,155µSv/h

0,157µSv/h

0,162µSv/h

 

2018

05.01.2018 

12.01.2018  

19.01.2018  

19.01.2018 

26.01.2018 

02.02.2018

Fukushima-City

0,125µSv/h

0,134µSv/h

0,131µSv/h

0,134µSv/h

0,113µSv/h

0,128µSv/h

Kōriyama

0,180µSv/h 

0,172µSv/h

0,191µSv/h

0,165µSv/h

0,160µSv/h

0,192µSv/h

Tokyo

0,037µSv/h 

0,036µSv/h  

0,036µSv/h 0,033µSv/h

0,033µSv/h

0,032µSv/h

Iwaki

0,089µSv/h 

0,092µSv/h 0,101µSv/h 0,094µSv/h

0,094µSv/h

0,107µSv/h

Düsseldorf

0,101µSv/h 

0,088µSv/h 0,090µSv/h 0,093µSv/h

0,090µSv/h

0,091µSv/h

Hannover

0,071µSv/h

0,074µSv/h 0,073µSv/h 0,070µSv/h

0,069µSv/h

0,070µSv/h

Bernhardswald    

0,165µSv/h 

0,163µSv/h

0,154µSv/h

0,155µSv/h

0,157µSv/h

0,159µSv/h

 

2017

2017

08.12.2027  

15.12.2017  

22.12.2017 

29.12.2017  

                   

                     

Fukushima-City

0,140µSv/h

0,146µSv/h

0,150µSv/h

0,140µSv/h

Kōriyama

0,198µSv/h 

0,194µSv/h

0,185µSv/h

0,173µSv/h

Tokyo

0,038µSv/h 

0,037µSv/h  

0,038µSv/h 0,036µSv/h

Iwaki

0,099µSv/h 

0,089µSv/h 0,088µSv/h 0,085µSv/h

Düsseldorf

0,090µSv/h 

0,092µSv/h 0,087µSv/h 0,090µSv/h

Hannover

0,070µSv/h

0,072µSv/h 0,069µSv/h 0,072µSv/h

Bernhardswald    

0,171µSv/h 

0,158µSv/h

0,158µSv/h

0,151µSv/h

 

2017

27.10.2017  

03.11.2017  

10.11.2017 

17.11.2017  

24.11.2017  

01.12.2017

Fukushima-City

0,133µSv/h

0,151µSv/h

0,142µSv/h

0,132µSv/h

0,145µSv/h

0,134µSv/h

Kōriyama

0,195µSv/h 

0,192µSv/h

0,193µSv/h

0,194µSv/h

0,184µSv/h

0,197µSv/h

Tokyo

0,039µSv/h 

0,032µSv/h 

0,037µSv/h 0,037µSv/h 0,036µSv/h 0,036µSv/h

Iwaki

0,105µSv/h 

0,107µSv/h

0,100µSv/h

0,097µSv/h

0,096µSv/h 0,096µSv/h

Düsseldorf

0,087µSv/h 

0,093µSv/h 0,089µSv/h 0,087µSv/h 0,094µSv/h 0,091µSv/h

Hannover

0,066µSv/h

0,070µSv/h 0,071µSv/h 0,069µSv/h 0,071µSv/h 0,070µSv/h

Bernhardswald    

0,155µSv/h 

0,165µSv/h

0,164µSv/h

0,160µSv/h

0,160µSv/h

0,159µSv/h

 

2017

15.09.2017  

22.09.2017  

29.09.2017 

06.10.2017  

13.10.2017  

20.10.2017

Fukushima-City

0,148µSv/h

0,150µSv/h

0,155µSv/h

0,148µSv/h

0,162µSv/h

0,136µSv/h

Kōriyama

0,183µSv/h 

0,195µSv/h

0,171µSv/h

0,181µSv/h

0,204µSv/h

0,202µSv/h

Tokyo

0,039µSv/h 

0,039µSv/h  

0,038µSv/h 0,039µSv/h 0,038µSv/h 0,050µSv/h

Iwaki

0,100µSv/h 

0,104µSv/h 0,097µSv/h 0,094µSv/h

0,117µSv/h

0,104µSv/h

Düsseldorf

0,097µSv/h 

0,090µSv/h 0,091µSv/h 0,087µSv/h 0,087µSv/h 0,095µSv/h

Hannover

0,069µSv/h

0,070µSv/h 0,075µSv/h 0,073µSv/h 0,066µSv/h 0,071µSv/h

Bernhardswald    

0,169µSv/h 

0,162µSv/h

0,170µSv/h

0,164µSv/h

0,160µSv/h

0,168µSv/h

 

2017

04.08.2017  

11.08.2017  

18.08.2017 

25.08.2017  

01.09.2017  

08.09.2017

Fukushima-City

0,154µSv/h

0,140µSv/h

0,141µSv/h

0,145µSv/h

0,193µSv/h

0,129µSv/h

Kōriyama

0,192µSv/h 

0,210µSv/h

0,200µSv/h

0,202µSv/h

0,193µSv/h

0,192µSv/h

Tokyo

0,038µSv/h 

0,041µSv/h 

0,038µSv/h

0,040µSv/h

0,038µSv/h

0,040µSv/h

Iwaki

0,109µSv/h 

0,096µSv/h

0,115µSv/h

0,113µSv/h

0,108µSv/h

0,123µSv/h

Düsseldorf

0,092µSv/h 

0,095µSv/h

0,089µSv/h 

0,092µSv/h

0,093µSv/h

0,094µSv/h

Hannover

0,071µSv/h

0,068µSv/h

0,072µSv/h

0,066µSv/h

0,069µSv/h

0,072µSv/h

Bernhardswald    

0,171µSv/h 

0,168µSv/h

0,160µSv/h

0,169µSv/h

0,187µSv/h

0,163µSv/h

 

2017

23.06.2017  

30.06.2017  

07.07.2017 

14.07.2017  

21.07.2017  

28.07.2017

Fukushima-City

0,150µSv/h

0,154µSv/h

0,147µSv/h

0,148µSv/h

0,147µSv/h

0,147µSv/h

Kōriyama

0,206µSv/h 

0,193µSv/h

0,198µSv/h

0,185µSv/h

0,195µSv/h

0,202µSv/h

Tokyo

0,038µSv/h 

0,038µSv/h

0,038µSv/h

0,038µSv/h

0,037µSv/h

0,038µSv/h

Iwaki

0,103µSv/h 

0,102µSv/h

0,109µSv/h

0,100µSv/h

0,101µSv/h

0,097µSv/h

Düsseldorf

0,102µSv/h 

0,098µSv/h

0,109µSv/h

0,092µSv/h

0,091µSv/h

0,091µSv/h

Hannover

0,073µSv/h

0,119µSv/h

0,070µSv/h

0,068µSv/h

0,069µSv/h

0,066µSv/h

Bernhardswald    

0,169µSv/h 

0,158µSv/h

0,165µSv/h

0,166µSv/h

0,177µSv/h

0,176µSv/h

 

2017

12.05.2017  

19.05.2017  

26.05.2017 

02.06.2017  

09.06.2017  

16.06.2017

Fukushima-City

0,142µSv/h

0,152µSv/h

0,150µSv/h

0,152µSv/h

0,146µSv/h

0,138µSv/h

Kōriyama

0,222µSv/h 

0,216µSv/h 

0,200µSv/h 

0,216µSv/h

0,203µSv/h

0,200µSv/h

Tokyo

0,037µSv/h 

0,036µSv/h  

0,038µSv/h 0,038µSv/h 0,038µSv/h 0,038µSv/h

Iwaki

0,100µSv/h 

0,103µSv/h

0,100µSv/h

0,111µSv/h

0,107µSv/h

0,100µSv/h

Düsseldorf

0,097µSv/h 

0,090µSv/h 

0,095µSv/h 0,094µSv/h 0,096µSv/h

0,112µSv/h

Hannover

0,072µSv/h

0,071µSv/h 

0,071µSv/h 0,070µSv/h 0,071µSv/h 0,072µSv/h

Bernhardswald    

0,159µSv/h 

0,166µSv/h

0,162µSv/h

0,172µSv/h

0,163µSv/h

0,179µSv/h

 

2017

31.03.2017  

07.04.2017  

14.04.2017 

21.04.2017  

28.04.2017  

05.05.2017

Fukushima-City

0,151µSv/h

0,144µSv/h

0,153µSv/h

0,158µSv/h

0,164µSv/h

0,142µSv/h

Kōriyama

0,206µSv/h 

0,195µSv/h

0,159µSv/h

0,205µSv/h

0,194µSv/h

0,208µSv/h

Tokyo

0,036µSv/h 

0,048µSv/h 

0,036µSv/h 0,037µSv/h 0,037µSv/h 0,037µSv/h

Iwaki

0,093µSv/h 

0,109µSv/h

0,105µSv/h

0,100µSv/h

0,100µSv/h

0,105µSv/h

Düsseldorf

0,091µSv/h 

0,093µSv/h 0,096µSv/h 0,091µSv/h 0,097µSv/h 0,089µSv/h

Hannover

0,067µSv/h

0,068µSv/h 0,068µSv/h 0,068µSv/h 0,070µSv/h 0,073µSv/h

Bernhardswald    

0,157µSv/h 

0,160µSv/h

0,169µSv/h

0,158µSv/h

0,169µSv/h

0,157µSv/h

 

2017

17.02.2017  

24.02.2017  

03.03.2017 

10.03.2017  

17.03.2017  

24.03.2017

Fukushima-City

0,154µSv/h

0,155µSv/h

0,162µSv/h

0,147µSv/h

0,147µSv/h

0,155µSv/h

Kōriyama

0,211µSv/h 

0,212µSv/h 

0,217µSv/h 

0,215µSv/h 

0,188µSv/h

0,200µSv/h

Tokyo

0,031µSv/h 

0,031µSv/h  

0,030µSv/h 0,031µSv/h 0,036µSv/h 0,036µSv/h

Iwaki

0,095µSv/h 

0,105µSv/h 

0,111µSv/h 

0,102µSv/h 0,097µSv/h

0,101µSv/h

Düsseldorf

0,089µSv/h 

0,091µSv/h 

0,090µSv/h 

0,089µSv/h 0,091µSv/h 0,089µSv/h

Hannover

0,071µSv/h

0,077µSv/h 

0,068µSv/h 0,070µSv/h 0,071µSv/h 0,069µSv/h

Bernhardswald    

0,144µSv/h 

0,158µSv/h 

0,158µSv/h 0,151µSv/h

0,156µSv/h

0,157µSv/h

2017

06.01.2017  

13.01.2017  

20.01.2017 

27.01.2017  

03.02.2017  

10.02.2017

Fukushima-City

0,150µSv/h

0,135µSv/h

0,138µSv/h

0,126µSv/h

0,127µSv/h

0,128µSv/h

Kōriyama

0,188µSv/h 

0,164µSv/h

0,185µSv/h

0,201µSv/h

0,230µSv/h

0,180µSv/h

Tokyo

0,030µSv/h 

0,031µSv/h

0,031µSv/h

0,031µSv/h

0,030µSv/h

0,030µSv/h

Iwaki

0,107µSv/h 

0,092µSv/h

0,101µSv/h

0,117µSv/h

0,113µSv/h

0,083µSv/h

Düsseldorf

0,088µSv/h 

0,089µSv/h 0,089µSv/h

0,089µSv/h

0,090µSv/h

0,089µSv/h

Hannover

0,067µSv/h

0,071µSv/h 0,070µSv/h

0,070µSv/h

0,072µSv/h

0,071µSv/h

Bernhardswald    

0,140µSv/h 

0,133µSv/h

0,126µSv/h

0,127µSv/h

0,125µSv/h

0,134µSv/h

Bitte beachten: Teilweise geschlossene Schneedecke in Nordostjapan und Bayern, somit niedrigere Strahlenwerte als an anderen Tagen.

 

Strahlenwerte aus den Jahren 2016 und 2015.