Titelbild: Fest installierte Strahlenmesssonde in Tatsuta, Präfektur Fukushima

Vorherige Strahlenwerte

 

 

2022

2022

 01.05.2022

 02.06.2022  00.00.0000  00.00.0000

Fukush.-City

 0,105µSv/h

 0,127µSv/h

 

 

Kōriyama

 0,146µSv/h

 0,132µSv/h

 

 

Iwaki

 0,092µSv/h

 0,083µSv/h

 

2022

 03.01.2022

 01.02.2022  01.03.2022  02.04.2022

Fukush.-City

 0,098µSv/h

 0,104µSv/h

 0,125µSv/h

 0,118µSv/h

Kōriyama

 0,149µSv/h

 0,152µSv/h

 0,145µSv/h

 0,146µSv/h

Iwaki

 0,089µSv/h

 0,084µSv/h

 0,086µSv/h

 0,081µSv/h

 

2021

2021

 01.12.2021

 -----------  -----------  -----------

Fukush.-City

 0,124µSv/h

 

Kōriyama

 0,137µSv/h

Iwaki

 0,089µSv/h

2021

 02.08.2021

 01.09.2021  01.10.2021  03.11.2021

Fukush.-City

 0,123µSv/h

 0,124µSv/h  0,116µSv/h

 0,116µSv/h

Kōriyama

 0,156µSv/h

 0,162µSv/h  0,157µSv/h  0,151µSv/h

Iwaki

 0,089µSv/h

 0,115µSv/h  0,084µSv/h  0,087µSv/h

2021

 02.04.2021

 01.05.2021  05.06.2021  01.07.2021

Fukush.-City

 0,113µSv/h

 0,117µSv/h

 0,110µSv/h 

 0,120µSv/h

Kōriyama

 0,153µSv/h

 0,176µSv/h

 0,149µSv/h 

 0,150µSv/h

Iwaki

 0,093µSv/h

 0,086µSv/h

 0,095µSv/h 

 0,085µSv/h

                   

 12.02.2021

 19.02.2021

 26.02.2021

 05.03.2021

 12.03.2021

 19.03.2021

Fukushima-City

 0,119 µSv/h

 0,115 µSv/h

 0,114 µSv/h

 0,123 µSv/h

 0,123 µSv/h

 0,113 µSv/h

Kōriyama

 0,148 µSv/h

 0,149 µSv/h

 0,155 µSv/h

 0,145 µSv/h

 0,150 µSv/h

 0,145 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,079 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,080 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,084 µSv/h

Düsseldorf

 0,079 µSv/h

 0,099 µSv/h

 0,089 µSv/h

 0,099 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,086 µSv/h

Hannover

 0,064 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,068 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,069 µSv/h

Bernhardswald

 0,151 µSv/h

 0,154 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,164 µSv/h

 0,157 µSv/h

 0,162 µSv/h

 

                  

 01.01.2021

 08.01.2021

 15.01.2021

 22.01.2021

 29.01.2021

 05.02.2021

Fukushima-City

 0,115 µSv/h

 0,125 µSv/h

 0,121 µSv/h

 0,108 µSv/h

 0,114 µSv/h

 0,116 µSv/h

Kōriyama

 0,143 µSv/h

 0,146 µSv/h

 0,144 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,156 µSv/h

 0,149 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,077 µSv/h

 0,086 µSv/h

 0,084 µSv/h

 0,089 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,089 µSv/h

Düsseldorf

 0,091 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,089 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,087 µSv/h

Hannover

 0,076 µSv/h

 0,074 µSv/h

 0,072 µSv/h

 0,072 µSv/h

 0,084 µSv/h

 0,071 µSv/h

Bernhardswald

 0,161 µSv/h

 0,155 µSv/h

 0,144 µSv/h

 0,146 µSv/h

 0,153 µSv/h

 0,156 µSv/h

 

Weiter zurückliegende Strahlenwerte

Für weiter zurückliegende Strahlenwerte aus den Jahren 2011 und 2012 siehe Archiv Strahlenwerte für diese beiden Jahre.

Für weiter zurückliegende Strahlenwerte aus den Jahren 2013 und 2014 siehe Archiv Strahlenwerte für diese beiden Jahre.

Für weiter zurückliegende Strahlenwerte aus den Jahren 2015 und 2016 siehe Archiv Strahlenwerte für diese beiden Jahre.   

Für weiter zurückliegende Strahlenwerte aus den Jahren 2017 und 2018 siehe Archiv Strahlenwerte für diese beiden Jahre.

Für weiter zurückliegende Strahlenwerte aus den Jahren 2019 und 2020 siehe Archiv Strahlenwerte für diese beiden Jahre.